Ushtria Amerikane t rajn on usht,arët e FSK-së.Usht,ria Ame,rikane gjatë ditës së dj eshm e ka ofr uar tra jnim dhe familja,rizim me au tom jete me siguri të bli n du ar për sho ferët e FSK-së.Kështu bëri të ditur Ambasada e Shtet eve të Bashkuara për mes një nj oftimi në r rjetin Fa ceb ook.

Në njoftim thuhet se ky trajnim erdhi si përkrahje për tr anzic ionin 10 vjeçar të FSK-së.“Dje u shtria Am erik ane siguroi tra jnim të shoferëve dhe njohje të mek ani kës në aut mjeti n M1117 me siguri të bI ind uar. Ky trajnim mbështet tr anz ici onin e matur 10 vjeçar të FSK-së. Vozi tës it e FSK-së tani do ndërt ojnë një pIan traj nim i që ofron mundësi të rritura të tr ans por tit për njësitet e sigurisë,” th uhet në njoftim.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here